Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
88 postów 229 komentarzy

Gustlik222

Gustlik222 - Sprawiedliwość jest najważniejsza

Dłużniku – niektórych długów nie musisz spłacać, bo są przedawnione !!!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Nie namawiam oczywiście do niespłacania długów. Ale w tym artykule chodzi mi o długi przedawnione, czyli takie, których wierzyciel nie może dochodzić stosując środki przymusu państwowego, np. poprzez egzekucję komorniczą.

 W celu zdyscyplinowania wierzycieli ustawodawca ustanowił w kodeksie cywilnym instytucję przedawnienia roszczeń. Mówi o niej Tytuł VI k.c. Przedawnienie roszczeń – art. od 117 do 125.

Najważniejsze są tutaj dwa artykuły – 117 i 118:

 

art. 117

§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.

 

§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

 

art. 118

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 

Do roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należą również długi z tytułu kredytów bankowych i pożyczek, a do świadczeń okresowych – raty tych kredytów. Czyli tego typu roszczenia przedawniają się po trzech latach od momentu, kiedy stały się wymagalne, czyli od momentu, kiedy upłynał ich termin spłaty. Każda kolejna rata pożyczki czy kredytu przedawnia się po upływie trzech lat licząc od terminu jej spłaty, a jeżeli kredyt był postawiony przez bank w stan wymagalności – liczy się to od dnia, kiedy dłużnik miał wyznaczony termin spłaty długu.

Należy tutaj podkreślić jeden istotny fakt: jeszcze kilka lat temu przedawnienie następowało automatycznie – z urzędu, czyli przez sad, gdy wierzyciel usiłował drogą drogą sądową dochodzić spłaty przedawnionego roszczenia – wiem, bo rozmawiałem na ten temat ze znajomym sędzią. Dziś niestety – to osoba, przeciwko której wierzyciel zgłasza roszczenia musi podnieść przed sądem zarzut przedawnienia z art. 118. To jest BARDZO WAŻNE !!! Jeżeli dłużnik tego nie zrobi, to uzna dług i musi go spłacać.Czyli ustawodawca umożliwił wierzycielom zastawianie kolejnych pułapek na dłużników, bo prawie nikt nie wie, ze długi z czasem ulegają przedawnieniu, jakie są terminy przedawnienia oraz że zarzut przedawnienia musimy podnieść sami, żeby się obronić, sąd za nas tego nie zrobi.

 

Jak postępować w przypadku, gdy wierzyciel windykuje przedawniony dług?

 

1.     Napisz pismo informując wierzyciela, że dług jest przedawniony na mocy art. 118 k.c. i że na mocy art. 117 k.c. uchylasz się się od jego spłacania. Należy też poinformować wierzyciela, że windykacja długu na drodze sądowej spowoduje podniesienie przez Ciebie zarzutu przedawnienia długu z art. 118 k.c. Ostrzeż też wierzyciela, że może on ponieść koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego (czyli koszty wynajętych przez Ciebie pełnomocników, np. adwokata). To może zniechęcić wierzyciela do dochodzenia roszczeń.

2.     Nie reaguj na pisma i telefony od firm windykacyjnych, bo niechcący możesz uznać dług.

3.     Sprzedaż długu do firmy windykacyjnej nie przerywa biegu przedawnienia. Czyli jeżeli dług jest przedawniony możesz zagrać na nosie zarówno wierzycielowi pierwotnemu, jak i firmie windykacyjnej, która kupił ten dług.

4.     Czekaj na sądowy nakaz zapłaty. Od dnia otrzymania nakazu masz 14 dni na wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. W sprzeciwie podnieś zarzut przedawnienia z art. 118 k.c. Sąd wtedy ustali termin rozprawy i na rozprawie podnieś ponownie ten zarzut – sąd zbada sprawę i jeżeli dług jest faktycznie przedawniony - oddali powództwo wierzyciela. Jeżeli oprócz przedawnienia wystąpiły inne prawne przesłanki do niespłacenia tego długu, np. w przypadku długów spadkowych nastąpiło przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co ogranicza odpowiedzialność za długi do wartości majątku spadkowego albo odrzucenie spadku, a wierzyciel mimo to windykuje cały dług, podnieś dodatkowo te zarzuty wskazując na te przesłanki zarówno w sprzeciwie od nakazu zapłaty jak i na rozprawie sądowej.

5.     Jeżeli wierzyciel wszczął egzekucję długu – możesz wnieść do sądu powództwo przeciwegzekucyjne przeciw tytułowi wykonawczemu i podnieść wszystkie w/w zarzuty.

 

 

Istotny jest tutaj art. 123:

 

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

 

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

 

3) przez wszczęcie mediacji.

 

Co to oznacza? Że poprzez jakikolwiek kontakt z wierzycielem albo firmą windykacyjną (FW), nawet ustny czy telefoniczny można, nawet niechcący, uznać dług. Dlatego odradzam prowadzenia jakichkolwiek rozmów z wierzycielami czy FW, a w szczególności:

 

·       zobowiązania się do spłaty długu, nawet w późniejszym nieokreślonym terminie,

·       proszenia wierzyciela czy FW o rozłożenie długu ma mniejsze raty, umorzenie odsetek, a nawet umorzenie długu,

·       zapłaty jakiejkolwiek kwoty na konto wierzyciela czy FW, nawet 1 grosza.

 

Wszystkie powyższe czynności prowadzą do uznania długu, nawet nienależnego, nawet jeżeli miały one formy rozmowy telefonicznej. Należy też pamiętać, że rozmowy telefoniczne z bankami czy FW najczęściej są nagrywanei mogą przed sądem stanowić dowód uznania przez Ciebie długu, a wtedy już nie unikniesz jego spłaty, nawet jeżeli pierwotnie był to nie tylko przedawniony dług, ale też dług np. Twojego sąsiada, a nie Twój.

 

Istotny jest jeszcze art. 125 k.c.:

 

§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

 

Czyli jeżeli np. dług, którego termin przedawnienia wynosi dajmy na to 3 lata, np. kredyt bankowy, został stwierdzony wyrokiem czy orzeczeniem sądowym, to wówczas taki dług przedawnia się po 10 latach. Nie dotyczy to świadczeń okresowych.

 

Należy też podkreślić, że przedawnieniu ulegają również długi spadkowe,a termin ich przedawnienia jest taki sam, jak dla innych, niespadkowych długów tego samego rodzajuzgodnie z art. 118 k.c. Czyli jeżeli był to kredyt, to termin będzie wynosił 3 lata. Dodam tutaj, ze zgon zadłużonego spadkodawcy nie przerywa biegu przedawnienia.

Dlatego jeżeli zgłosi się do Ciebie wierzyciel spadkowy o zwrot długu np. Twojego zmarłego ojca czy dziadka, a od śmierci spadkodawcy minęło wiecej niż 3 lata, istnieje duże prawdopodobieństwo, że dług ten jest przedawniony w całości, a na 100 % przedawniona jest część jego rat, których termin płatności upłyną 3 lata temu lub wcześniej. Wtedy w piśmie do wierzyciela spadkowego podnieś zarzut przedawnienia z art. 118 k.c., uchyl się od spłaty tego długu na mocy art. 117 k.c., poinformuj tego wierzyciela, że w sądzie podniesiesz zarzut przedawnienia, ostrzeż go przed kosztami postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – czyli postępuj tak samo, gdyby przedawniony dług windykował od Ciebie Twój wierzyciel, a nie spadkowy. A jeżeli odrzuciłeś spadek lub przyjąłeś z dobrodziejstwem inwentarza – do tego pisma dołącz kserokopię orzeczenia sądu stwierdzającego sposób spadkobrania (lub akt notarialny), a w przypadku spadku z dobrodziejstwem inwentarza – dodatkowo protokół spisu inwentarza, żeby wierzyciel wiedział, do jakiej kwoty odpowiadasz za długi.

Oczywiście dług staje się przedawniony dopiero od momentu podniesienia przez Ciebie w sądzie zarzutu przedawnienia, a właściwie od momentu oddalenia powództwa przez sąd.Samo ostrzeżenie wierzyciela, nawet na piśmie, nie ma mocy prawnej.Ma ono jedynie charakter informacyjny i może zniechęcić wierzyciela przed dalszymi działaniami windykacyjnymi. Krótko mówiąc – udowadniasz w ten sposób wierzycielowi, że znasz swoje prawa i że nie dasz się zrobić w konia, ostrzegasz, że windykacja takiego długu może mu jedynie przysporzyć zachodu, a także kosztów oraz okazać się nieskuteczna.

Co się dzieje z przedawnionym długiem? Niestety ten dług nie znika, jakby to się nam wydawało. Istnieje nadal i staje się tzw. zobowiązaniem naturalnym, a to oznacza, ze wierzyciel może nadal go dochodzić, a nawet – niestety – umieścić Ciebie na różnego rodzaju „czarnych listach” typu BIK, BIG, KRD itp., niestety – jest to nielogiczne, brakuje przepisu zabraniającego wpisywania dłużników na „czarne listy” za przedawnione długi.

Niemniej wierzyciel w takim przypadku nie może stosować środków państwowego przymusu w celu wyegzekwowania długu, nie może więc np. ponownie wystąpić do sądu o nakaz zapłaty, nie może wszcząć egzekucji komorniczej itp. Może jedynie Cię prosić o spłatę długu, postraszyć BIK-iem, a nawet wpisać Cię do niego, a Ty mu możesz pokazać słynny olimpijski gest Kozakiewicza i nic Ci nie zrobi. Oczywiście, żeby tak się stało – musisz wcześniej w sądzie podnieść zarzut przedawnienia. Przedawnienie długu musi być potwierdzone sądownie.

 

Pragnę jeszcze poinformować, że nadal trwa „Akcja Windykacja” prowadzona przez naszą redakcyjną Koleżankę – Panią Małgorzatę Pietkun.

 

Osoby, które w wyniku niezgodnych z prawem działań windykacyjnych prowadzonych przez banki i firmy windykacyjne jak również komorników sądowych i skarbowych zostały narażone na straty finansowe, szykany, nękanie, doznały uszczerbku na zdrowiu lub w wyniku tych działań straciły bliskich, pracę, dobre imię lub w jakikolwiek sposób czują się pokrzywdzone, proszone są o kontakt z redakcją Nowego Ekranu:malgorzata.pietkun@nowyekran.net lub vabanque@nowyekran.net z tematem„Akcja Windykacja”.

 

Chciałem też poinformować, że Ruch Społeczny Nadzieja Zadłużonych, kierowany przez naszą Koleżankę Schoppenkę wystosował petycję do władz Polski "Przeciw wykluczeniu społecznemu i finansowemu".
Szczegóły petycji tutaj:
//www.nadziejazadluzonych.pl/index.php/topic,2486.0.html

Petycję można również podpisać elektronicznie na stronie:
//www.petycjeonline.com/przeciw_wykluczeniu_spoecznemu_i_finansowemu
 .
Gorąco zachęcam do udzialu w tej akcji. Kazdy podpis na wagę złota... a raczej na wagę każdej istoty ludzkiej uratowanej od banksetrsko-windykacyjno-komorniczej mafii.

 

Polecam szczególnie gorąco artykuły Małgosi Pietkun, Pawła Pietkuna, Schoppenki, 222 Legionisty i innych, którym na sercu leży dobro drugiego człowieka i widzą go również w dłużniku.

 

Długi należy spłacać, ale nie zwalnia to wierzycieli od stosowania humanitarnych i cywilizowanych i uczciwych metod dochodzenia roszczeń. A przede wszystkim żaden szanujący się wierzyciel nie powinien egzekwować w sposób nieuczciwy, nawet jeżeli jest on zgodny z prawem, np. poprzez BTE albo stosować windykację długów spadkowych. Działania te, choć zgodne z prawem, są wysoce nieuczciwe i niehumanitarne i stanowią nie tylko kopanie i tak już leżącego dłużnika, ale również KRADZIEŻ, do której należy zaliczyć windykację długów spadkowych.

 

KAŻDY UCZCIWY WIERZYCIEL ZRZEKA SIĘ DŁUGU PO ZMARŁYM DŁUŻNIKU, BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEN DŁUG NA SIEBIE I NIE OKRADA BOGU DUCHA WINNYCH SPADKOBIERCÓW. KTO POSTĘPUJE INACZEJ – JEST ZŁODZIEJEM !!!

 

PRAWO, CHOĆ ZEZWALA NA OKRADANIE SPADKOBIERCÓW, NIKOGO JEDNAK DO TEGO NIE ZMUSZA !!! DLATEGO JEŻELI JESTEŚ WIERZYCIELEM, A TWÓJ DŁUŻNIK ZMARŁ – ZRZEKNIJ SIĘ TEG DŁUGU I STRATY WEŹ NA SIEBIE, BO TEGO NAKAZUJE UCZCIWOŚĆ !!! PAMIETAJ, ŻE OPRÓCZ DŁUŻNIKA, TO TY ODPOWIADASZ ZA TEN DŁUG, TO TY I DŁUŻNIK PODPISYWALIŚCIE UMOWĘ, A NIE SPADKOBIERCY, KTÓRYCH PRZY ZAWIERANIU UMOWY NIE BYŁO. ONI NIE SĄ TEMU WINNI I MORALNIE NIE MASZ PRAWA ICH ZA TO KARAĆ !!!

KOMENTARZE

 • Dobrze wiedzieć .
  Wiedzy nigdy za wiele .
  Dzięki za trud pisania i edukacji.
 • dług w ZUS
  Witam- czy na liście długów do przedawnienia są długi w ZUS? Czy SZUS posiada własne przepisy w sprawie dłużników, czy może podlega ustawom podanym powyżej. MYŚLĘ, ŻE TO DOBRY MOMENT NA ARTYKUŁ, zwłaszcza w kontekście upadłości wielu małych firm, którym nie mażna zabrać samochodu lub złota...
  Pozdrawiam-Ewa
 • --DZIĘKUJĘ -cenny artykuł
  --pomoże już !! kilku osobom
 • @ewasarah 08:22:23
  Długi wobec ZUS-u przedawniają się niestety po 10 latach.
 • @Gustlik222 00:53:51
  Od 1 stycznia 2012 przedawnienie wynosi 5 lat, przy czym dla tych, które nie uległy przedawnieniu przed tą datą termin przedawnienia wynosi 5 lat liczonych od 1 stycznia 2012 chyba, że wcześniej upływa termin 10 letni.
 • @ autor
  http://obserwatorium.nowyekran.pl/post/70031,przedawnienie-roszczen-kilka-uwag
 • BZDURA
  Tak czytam i czytam wypowiedzi pana gustlika i nasuwa sie jedno pytanie; czy czasem pan Gustlik przez swoje wypodzi nie nakłania do niepłacenia długów...., a może ma w tym ukryty cel??
  Czy prawo chroni dłużników?? spróbujcie drodzy dłużnicy narobić jeszcze więcej długów skoro i tak wam nic nie zrobią..... i zobaczycie co stanie się dalej ,może pan Gustlik was uratuje swoją wiedzą na te tematy??? Otóż NIE pomyśl drogi dłuzniku ,potzrebny ci adwokat ,który dobrze pokieruje twoja sprawa ,ściągnie z ciebie również kupę kasy a gwarancji na 100% wygranej nigdy nie dostaniesz,tu nikt nie mówi o kosztach sądowych ,które niestety ale pokrywa przegrany,oprócz nerwów i kosztów zostaje jeszcze wpis do biku,bigu,itp co bardzo utrudnia funkcjonowanie w dzisiejszych czasach ,zapomnij o kredycie,nowym abonamencie nawet na telefon za złotówkę....,już nie mówiąc o figurowaniu na takiej liście gdzie dosłownie każdy użytkownik internetu widzi twają osobę i kwotę z którą zalegasz.Czy nie lepiej poprostu spłacić dług i mieć święty spokój???
 • Cieszę się
  że z oporami ale łączone są siły przeciwko Legalnym Złodziejom Bandyckiego Prawa. Ja oficjalnie podam, iż jeśli tylko jest to możliwe nie zwracajcie długów kosztem własnego zdrowia lub zubożenia. Ta cała złodziejska rasa jest ubezpieczona i wciąż grabi zdesperowanych klientów. Miałem zaległą ratę w Banku. Kruki zrobiły z tego dług kolosalny. Przysyłali egzekutora, straszyli wymyślnymi pismami. Ja się nie odzywałem. Po 12 latach ciągłego nękania przekazali sprawę do e-sądu lubelskiego, który też pochodzi z Bandyckiego Prawa. Tam przywalili nakaz zapłaty którego nie odebrałem. Po 3 mies. pojawił się komornik i zajął wynagrodzenie. Nie starał się zbytnio kontaktować. Zagarnął wszystko, lecz je zacząłem wojnę. Po lawinie pism do sądu, odkręciłem klauzulę wykonalności, nakaz zapłaty, doszło do umorzenia sprawy i obecnie żądam zwrotu zagarniętej kwoty z odsetkami i odszkodowaniem. Jeśli się nie odezwą to przekazuję to do sądu.
  Pozdrawiam.
 • @bolox 16:29:52
  a ja namawiam właśnie do odwetu na KRWIOPIJCACH !
 • @duży 04:13:16
  przepraszam - nie dodałem że obecnie chodzi o "Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa" - o których jest co raz głośniej, a rząd ma to w d....
 • @duży 04:13:16
  Witam, dzisiaj spotkało nas to samo co Ciebie. Czy poradziłeś sobie sam czy też miałeś adwokata?? Komornik przyniósł nam decyzje o wszczęciu egzekucji. Jesteśmy załamani pomóż... Z góry dziękuje za odpowiedz Pozdrawiamy
 • @martusia123 20:16:45
  Poradziłem sam, bo chyba najlepiej samemu brać byka za rogi. Dużo czytałem na forach, trochę sytuacji znałem z doświadczenia. Nie mam w naturze wyrzucać kasy do sakwy całej tej bandy. Chcę wszystko opisać z detalami i dać skany pism ale do końca miesiąca się nie wyrobię. Jeśli nie jesteście w stanie poczekać to jakoś musimy się skontaktować, chociaż to wymaga też czasu. Przede wszystkim na wszelkie sposoby odkręcić bieg wydarzeń czyli doprowadzić do odebrania nakazu zapłaty, bo wówczas jest pełne pole manewru. No i warunek - przedawnienie. Inaczej się nie da.
  Pozdro!
 • @duży 23:06:18
  no nie możemy czekac musimy cos napisać do tego e-sądu mamy 7 dni bo wtedy pewnie ruszy komornik.Napisz jak sie liczy to przedawnienie od czasu jak kruk wykupił nasz dług?czy od chwili wzięcia kredytu bo to tez jak u Ciebie powstało z małej zaległej raty w banku.Jak moglibyśmy sie skontaktować?
 • porady ....
  Terminy przedawnień znajdziecie wszędzie. Tutaj bodajże 3 lata, ale od którego momentu to dokładnie nie szukałem. Ja miałem 12 lat więc nie wnikałem w szczegóły. Albo od ostatniego wezwania z banku albo od pierwszego sygnału kruków. No i pod warunkiem że nie przyznaliście się w żaden sposób do tego (pisemnie, słownie) że o tym wiecie lub chcecie spłacić. Po prostu cisza. Jeśli nie odebraliście nakazu zapłaty, należy wysłać do sądu:
  1) wniosek o doręczenie nakazu:
  "Wniosek o doręczenie nakazu
  W związku z faktem iż nie otrzymałem nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – sygnatura VI Nc-e .........., z powodu przebywania poza adresem zameldowania, obecnie proszę o jego doręczenie. O sytuacji dowiedziałem się dopiero w zakładzie pracy, gdy komornik bez powiadomienia mnie zajął moje wynagrodzenie, a biorąc pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego w postanowieniu z dn. 29.08.2000r. okazuje się iż niedoręczony nakaz zapłaty pozostaje nieprawomocny."

  2) Wniosek o przywrócenie terminu:
  'Powód: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
  Pozwany: ..........................................................................
  Sygnatura akt: VI Nc-e ..................................
  Wartość przedmiotu sporu: ................ Złotych

  Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu

  Wnoszę o przywrócenie terminu z uwagi na fakt, że nie mogłem wnieść sprzeciwu w terminie, bowiem mieszkając pod innym adresem nie otrzymałem powiadomień oraz nakazu zapłaty.
  Dołączam oświadczenie (np.) rodziców".

  3) Wniosek o wstrzymanie egzekucji:

  "Powód: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
  Pozwany: ............................................
  Sygnatura akt: VI Nc-e ........................
  Wartość przedmiotu sporu: ................. złotych

  Wniosek o wstrzymanie postępowania egzekucyjnego

  Proszę o natychmiastowe wstrzymanie postępowania egzekucyjnego komornika z racji wniesienia wniosku o przywrócenie terminu oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty z dn .............., sygnatura VI Nc-e ....................."

  4) Sprzeciw od nakazu zapłaty - na gotowym druku pobranym w sądzie.
  5) Zażalenie na postanowienie sądu:

  "Powód: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
  Pozwany: .........................................
  Sygnatura akt: VI Nc-e .......................
  Wartość przedmiotu sporu: ............. Złotych

  Zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności

  Wnoszę zażalenie na postanowienie sądu z dn ..........., sygnatura VI Nc-e .................. Zgodnie z prawem, w skutek wskazania przez powoda nieaktualnego adresu pozwanego, nakaz zapłaty nie mógł stać się prawomocny, gdyż nie ma początku bieg dwutygodniowego terminu. Tym samym takie orzeczenie nie staje się tytułem egzekucyjnym, nakaz zapłaty nie uprawomocnił się z powodu braku doręczenia, a postępowanie egzekucyjne nie jest dopuszczalne. O sytuacji dowiedziałem się dopiero w zakładzie pracy, gdy komornik bez powiadomienia mnie zajął moje wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę stanowisko Sądu Najwyższego w postanowieniu z dn. 29.08.2000r. okazuje się iż niedoręczony nakaz zapłaty pozostaje nieprawomocny. Niniejszy nakaz otrzymałem w dn. ..................

  6) Wszystkie niezbędne kopie dokumentów, umowy bankowej, oświadczenia, itd.

  Wysłałem wszystko razem i czekałem na efekty. Jeszcze złożyłem skargę na czynności komornika ale do Sądu w Wa-wie. Chociaż to nie jest konieczne. Jeśli czegoś zabraknie to zażądają, ale już czas się zatrzymuje.
  Potem jeszcze składałem skargi na sąd ale to inny temat, bo ściągali miesiącami, wniosek o zwolnienie z opłat sądowych (trzeba wszystko udokumentować)
  Po 4 mies. otrzymałem:
  "uchylone postanowienie referendarza sądowego z dn. ........... o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty"
  "skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty w całości,"
  "umorzonie całego postępowania"
  z powodu braku uzupełnienia dokumentów przez prokura.
  Inny temat że komornik zabrał wszystko co chciał, dlatego teraz podam ich do sądu o zwrot przywłaszczonej kwoty plus odsetki plus odszkodowanie.
  A tak poza tym to jeśli komuś zależy na wygranej to siedzi tygodniami w necie i się "dokształca".
  Powodzenia.
 • @duży 06:43:39
  dzięki wielkie teraz mniej więcej wiem o co chodzi będe próbować ale jutro i tak pojade do radcy prawnego po porade bo juz jesteśmy w takim wieku ze nie bardzo potrafimy buszować w internecie.jeszcze raz bardzo dziękuje za jakiś czas odezwe sie do ciebie jak nam idzie.Pozdrawiamy.
 • @janka53 12:49:52
  Tak na marginesie - gdy poszedłem do naszego radcy w U.M. (fakt że darmowego) to powiedziała że już nie mam szans, a jakoś jednak mam.
 • niezbędne
  http://pokazywarka.pl/prokura-kruk-dlug/

  http://maciwoda.nowyekran.pl/post/30411,roszczenia-w-sadzie-czyli-jak-wyludzaja-prokura-kruk-itp

  https://prawda2.info/viewtopic.php?t=17477

  http://zasoby.e-prawnik.pl/wniosek+o+zawieszenie+egzekucji+komorniczej.html

  http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/zwolnienie_od_kosztow_sadowych

  http://www.forum-kredytowe.pl/f145/bezprawna-egzekucja-komornicza-58332.html

  http://www.eporady24.pl/

  http://windykacja.wieszjak.pl/wierzyciel-i-dluznik/202754,Zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego.html

  http://windykacja.wieszjak.pl/organy-egzekucyjne/202896,Uprawnienia-i-obowiazki-komornika.html

  http://windykacja.wieszjak.pl/egzekucja-naleznosci-pienieznych/206399,Egzekucja-z-wynagrodzenia.html

  http://warszawa.so.gov.pl/sad-rejonowy-dla-warszawy-mokotowa.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/284307,Nakaz-zaplaty-krok-po-kroku.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/256138,Co-napisac-w-sprzeciwie-od-nakazu-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/256138,Co-napisac-w-sprzeciwie-od-nakazu-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/254528,Jak-odpowiedziec-na-nakaz-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/253382,Niedoreczony-nakaz-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/253382,2,Niedoreczony-nakaz-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/253377,Egzekucja-nieprawomocnego-nakazu-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/234826,Nakaz-zaplaty-od-przedawnionego-roszczenia.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/224367,Co-zrobic-z-nakazem-zaplaty.html

  http://w-sadzie.wieszjak.pl/nakaz-zaplaty/218506,Nakaz-zaplaty-w-postepowaniu-upominawczym.html

  http://prawocywilne.blox.pl/html

  http://prawo.wieszjak.pl/tagi/898,0,doreczenie.html

  http://prawnikow.pl/porady-prawne/w-sadzie/229101,Zarzuty-i-sprzeciw-jako-srodki-zaskarzenia-.html

  http://prawnikow.pl/porady-prawne/w-sadzie/229101,Zarzuty-i-sprzeciw-jako-srodki-zaskarzenia-.html

  http://lublin-zachod.sr.gov.pl/skrzynka-podawcza.html

  http://g.infor.pl/gp/druki/sprawy_osobiste/sadowe_pisma/s_zwolnienie.pdf

  http://forumprawne.org/windykacja/218157-prokura-niestandaryzowany-sekurytyzacyjny-fundusz-inwestycyjny-zamkniety.html

  http://forumprawne.org/windykacja/105964-dlug-w-firmie-presco-investments-s-r-l-czy-przedawniony-10.html

  http://forumprawne.org/komornik-postepowanie-egzekucyjne/224660-nakaz-zaplaty-przywrocenie-terminu-sprzeciw-komornik-skomplikowna-sprawa.html

  http://forum.niedajmysie.com.pl/viewtopic.php?p=4755
 • @duży 04:13:16
  no wlasnie dyis to samo uslyszelismy.tyle ze ja odebralam nakaz z sadu za meza myslisz ze jest szansa
 • @duży 04:13:16
  duży odezwij się
 • UWAGA, coś nowego !
  Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. - nie tylko że używa furtek prawnych i bazuje na kłamstwie oraz braku wiedzy obywateli, ale w dodatku prawdopodobnie przeniósł się w popularną ostatnio "chmurę" gdyż pisma adresowane na znany adres - Wa-wa ul. Grójecka 5 - wracają nieodebrane. Ograbili ludzi zgodnie z prawem, na wzór Amber Gold i zniknęli. Wkrótce pojawią się jako nowa, inna firma, tak jak to działo się dotychczas w przeciągu kilku ostatnich lat.
 • i coś jeszcze
  PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

  Szanowna Pani

  Niniejszym zawiadamiam, iż Spółka Eller Service S.C. Rafał Peisert, Iwona Kwiatkowska z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 658/3, która jest właścicielem serwisu Pobieraczek.pl, korzystając z usług Kancelarii Konsens SA podjęła skuteczne działania prawne w celu wyegzekwowania od Pani zaległej należności w wysokości 94.80zł. Wspólnikom Spółki przysługuje wobec Pani roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewywiązania się przez Pani z warunków zawartej umowy (§ 4 ust.1 Regulamin świadczenia usług "Usenet" z dnia 16.04.2010). Jednocześnie informuję, iż w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, Spółka Eller Service S.C. wystąpi o zasądzenie od Pani kary umownej w wysokości 304,94zł tytułem nie wywiązania się przez Panią z warunków zawartej umowy.

  Dnia 12.04.2010 o godzinie 18:16:48 przy użyciu stacji roboczej o adresie IP: ....... zamówiła Pani w serwisie Pobieraczek.pl usługę dostępu do serwerów Usenet w pakiecie Pobieraczek5 i pomimo wysłanych wezwań do wywiązania się z warunków zawartej umowy, zamówiona usługa nie została do dnia dzisiejszego w sposób całkowity opłacona. Nie budzi żadnej wątpliwości fakt, że pomiędzy Panią a Spółką Eller Service S.C. doszło do zawarcia umowy na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204). Podczas rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl oświadczyła Pani, iż zapoznała się oraz w całości zaakceptowała postanowienia obowiązującego regulaminu świadczenia usług "Usenet". W razie niezadowolenia z usługi miała Pani obowiązek w ciągu 10 dni odstąpić od zawartej umowy i zrezygnować z przygotowanego dla Pani konta, pod rygorem obowiązku uiszczenia kary umownej stanowiącej równowartość 100 USD, ustalanej według średniego kursu NBP z pierwszego dnia miesiąca wymagalności roszczenia odszkodowawczego (§ 6 ust. 3 Regulamin świadczenia usług "Usenet" z dnia 16.04.2010).

  Pragnę poinformować, iż rezultatem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego oraz weryfikacyjnego jest uzasadnione podejrzenie, że podczas rejestracji w serwisie Pobieraczek.pl zostały podane nieprawdziwe lub niekompletne dane osobowe. Warto nadmienić, iż zgodnie z art. 286. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. Nr 88 poz. 553), podawanie fałszywych danych osobowych mające na celu wprowadzenie w błąd drugiej Strony umowy nosi przesłankę oszustwa i podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Mając na uwadze powyższe pragnę zawiadomić, iż podanie nieprawdziwych danych, może stanowić przesłankę do zawiadomienia właściwych organów ścigania oraz wszczęcia postępowania karnego.

  Na dzień 01.01.2013 kwota 95.00zł w sposób całkowity nie została wniesiona. W związku z powyższym wzywam Panią do natychmiastowej dobrowolnej zapłaty długu powstałego wskutek zamówienia usługi Pobieraczek5 (12 miesięczny pakiet) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

  Wszelkie wpłaty należy kierować na następujący rachunek bankowy:
  Numer rachunku: 19 1750 1325 0000 0000 1305 6811
  Nazwa odbiorcy: Eller Service S.C.
  Adres odbiorcy: Al. Niepodległości 658/3, 81-854 Sopot
  Tytuł przelewu: PWE/20100802/586763

  Gotowy blankiet wpłaty może Pani wygenerować pod adresem https://www.pobieraczek.pl/przelew.php?eml=uaVazGv3IJg6eO%2BY6ju5MGFcEA%3D%3D

  W sytuacji braku wpłaty wyżej wymienionej kwoty informacja o zadłużeniu może zostać ujawniona w Krajowym Rejestrze Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA, na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530).
 • @duży 02:26:01
  odnośnie Pobieraczka i podobnych złodziei -
  https://prawda2.info/viewtopic.php?t=10796
 • przedawnienie długu
  trzea jeszcze dodać, że czynnością przerywającą bieg przedawnienia roszczenia wynikającego z prawomocnego wyroku sądu jest także wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego. Tak więc zgodnie z art,124 K.C każde kolejne złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powoduje przerwanie biegu przedawnienia, który po zakończeniu postępowania egzekucyjnego (nawet je,sli okazało się bezskuteczne) biegnie na nowo. Czyli ,że wierzyciel składając regularnie w terminie wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji, jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której roszczenie nie przedawni się przez dowolnie długi czas. PRAWO JEST DLA BOGATYCH. Zaden sąd nie uwierzy biednemu, że w momencie brania kredytu miał ;Pomroczność białą; trzeba być dzieckiem polityka, najlepiej prezydenta
 • @greg58 22:11:37
  piszesz o przypadku prawomocnego wyroku, a najczęściej przedawnienie upływa przed wyrokiem, a windykatorzy przez cały ten czas straszą sądami, kosztami i pismami zastraszając ofiary które powinny złożyć doniesienie o nękaniu.

  proponuję poczytać również tutaj -
  http://e-prawnik.pl/forum/biznes/windykacja-naleznosci/nagrywanie-rozmow-przez-firmy-windykacyjne-przedawnienie-1.html
 • i jeszcze pytanie
  jak odebrać pieniądze zagarnięte przez komornika przed ostatecznym umorzeniem sprawy. Przez złożenie pozwu do e-sądu?
 • @duży 05:51:41
  witam długo sie nie odzywałam bo juz 5 tygodni czekam na odpowiedz z e sądu powie mi ktoś czy tam są jakieś terminy?
 • uwaga
  Dla Polskich Sądów nie ma ograniczeń a już na pewno nie czasowych. Ja dzięki nim, zanim otrzymałem jakąkolwiek odpowiedź, to komornik zdążył zagarnąć wszystko co chciał, a teraz szukaj wiatru ! Pomimo że sprawę mam wygraną. Procura (nie pro koguta) nie odbiera żadnych listów i nie reaguje. Jedyne wyjście to również e-sąd i odpowiedź pod koniec roku.
 • @duży 05:51:41
  Witam Podobno pieniążki które nawet niesłusznie zabierze komornik ciężko odzyskać gdyż te firmy są poza granicami kraju i to tam trzeba by składać pozwy do sądu.
 • sprzedaż długu
  Jeżeli już musisz sprzedać dług to polecam Kancelarię Volentii z Sosnowca - to prawdziwi profesjonaliści, nie pobierają kosztow zastępstwa procesowego.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej